Wednesday, November 26, 2008

een envelop

Op mijn bureau ligt de envelop, met het boek van Sérgio erin. Het boek heeft een mooie kaft gekregen, waarin de inhoud ligt te wachten op herlezing. Het onderwerp is niets minder dan oorlog - een onderwerp dat moeilijk bespreekbaar is en nu hopelijk weer woorden erbij gekregen heeft.
Sérgio heeft ook een mooi blog.
Daar ga ik ook eens kijken.

Wednesday, August 6, 2008

e-zine voor schrijvers

Blanco Regel is een e-zine voor schrijvers door schrijvers. Wil je een monoloog schrijven of zoek je informatie over het bedenken van een goede titel? Blader dan ook eens door de oudere edities of stel vragen op het forum aan andere schrijvers.

Monday, May 19, 2008

rondje internet voor school

Geef mij maar een rondje internet. Heeft u dat? Een lijstje dat ik makkelijk doorwerken kan? Waar de belangrijkste dingen van internet aan bod komen?
-Ja hoor, die is er al. Juf elke kwam er mee op haar blog. Overigens een echt zinvolle edublog waar je regelmatig nieuws vindt over internetgebruik in het onderwijs zonder dat je het gevoel hebt dat je eerst een technisch woordenboek moet aanschaffen. Ik geef toe, van haar kan ik nog wat leren.

En dat doe ik dan ook.

Even kijken naar het lijstje... Hmm. het zijn allemaal geluidsopnamen. Dat is nog eens makkelijk.

Sunday, May 18, 2008

Kohlberg en teletubbies

Sta je stil bij de wijsheid van kinderen in je omgeving en hoe geef je daar ruimte voor ontplooing aan?
is een vraag die ik aan de Pabo's zou willen vragen. Op het gevaar om aankomende leraren te overspoelen met onderwerpen waar aandacht voor nodig is, denk ik dat de morele ontwikkeling maatschappelijk gezien op de eerste plaats zou moeten staan, ongeacht de stroming, nog boven geletterdheid. Voor richtlijnen zou de wet houvast kunnen bieden, overtuiging van de ouders is en blijft de ruimte van de ouders ook volgens de wet.
Het is wel mijn wens dat ouders bewust worden gemaakt, steeds opnieuw, dat overtuiging begint al op jonge leeftijd en gebrek aan invulling door jezelf ruimte geeft aan anderen om het voor je te doen, wat niet altijd gunstig of wenselijk hoeft te zijn. Dit geldt ongeacht de stroming.
Voorleesboeken, programma's als sesamstraat en dvd's voor kleine kinderen kunnen hier een belangrijke rol in vervullen. Normen en waarden beginnen al voor je naar school gaat. Kunnen ouders hierin wel vinden wat bij de eigen wereld aansluit?

Scholen vullen de ruimte beperkt in door vooral modelgedrag van juf en meester, verhalen in leesboeken, gedrag van andere kinderen en sfeer op school, gedrag op het schoolplein. Een juf die eerlijk is zal vooral kinderen beïnvloeden die van huis uit geen invulling van het begrip hebben gezien. Maar zal het beklijven als de andere juffen en meesters minder eerlijk zijn? of als de buurtkinderen een valse cultuur erop nahouden? helpt het om op televisie series met eerlijk gedrag te zien?
wat is het effect van Teletubbies? Gaan we binnenkort een tijd tegemoet met minder vandalisme als gevolg van de Teletubbies? Of moeten er eerst een aantal jaargangen Teletubbies aan te pas komen? met steeds een beetje liever gedrag...

Voeden we te laat op? Wachten we dat school de kinderen opvoedt en is het dan te laat, vooral als we dat in grote aantallen afwachten?

Uit het raam zie ik een vuilnisbak branden. Een kind heeft het aangestoken vermoeden we. Als we het kind zouden aanspreken, zou het dan zinvol zijn te vragen naar welke programma's het heeft gekeken en naar welke niet? Zou het zinvol zijn te kijken of er juist weinig heeft gelezen of gekeken, dat er dus weinig invloed is, in plaats van welke soort? Zou het kind in staat zijn een verhaal met goed gedrag dat het op televisie ziet na te spelen? Mag het kind thuis fantasiespel doen? Kent het kind sprookjes? Waar, hoe en onders wiens toezicht speelt het buiten? Hoe leert het kind verantwoordelijkheid?

Maar waar ligt de grens? In sommige buurten is opvoeding van elkaars kinderen binnen grenzen geaccepteerd. Aan de andere kant is het ook niet de bedoeling dat ik andermans opvoeding ga verstoren.

En welke aandacht is er voor het goede gedrag? Als alle aandacht naar het onwenselijke gedrag gaat, is dat niet een grote aanzet om het fout te doen?

Voor grotere kinderen zijn boeken geschikt die wijsheid, logisch denken, reflecteren stimuleren. Binnen iedere levensovertuiging is literatuur, maar of het aansluit op ieder taalniveau, iedere leerstijl en op de beleving van jonge kinderen is de vraag.

Wednesday, May 14, 2008

kind, hoe schrijf je een boek

Voor kinderen is het schrijven van een eigen boek een spannende manier om te leren. In 'l'école buissonière', een oudere Franse film over het leven van onderwijsvernieuwer Freinet, welke samen met documentaires onlangs op DVD is verschenen, zie je een schoolklas tussen de twee Wereldoorlogen in Frankrijk bezig met het schrijven van een eigen boek gedrukt op de achterkant van gebruikte stembiljetten en wijnetiketten. Kinderlijke expressie was toen onbekend en avant garde. Nu is kinderlijke expressie een niet meer weg te denken onderdeel van de kleuterklas en basisschool. De onderwijsvernieuwing van toen is de gesneden koek van vandaag.
Een uitgever, Peter Bosman, maakte samen met zijn zoon een boek. Dit bracht hem op het idee om andere kinderen uit te nodigen ook zo'n boek zelf te maken. Hij schreef een soort wegwijs voor het schrijven van zo'n boek.

Tuesday, May 13, 2008

Poësie voor de pubers

Heeft het voortgezet onderwijs niets beters te doen dan kindereren poësie leren schrijven? Nee, zegt Kars Veling, rector van de Johan de Witt Scholengroep op gedichtendag in Den Haag. Ga met een blauw paard dwars door de hoogste bergen is een nieuwe leerlijn poëzie schrijven en lezen voor het voortgezet onderwijs.
Hiermee geeft hij gehoor aan de wens om creativiteit te ontwikkelen, inclusief downloadbaar document.

Monday, May 12, 2008

wil niet populair zijn

lees mij niet
Als ik een blog lees over blog marketing denk ik aan hoe graag ik vooral niet populair zijn wil. Ik schrijf mijn ding voornamelijk voor mijzelf, het is verbale expressie van gedachten, een soort knoeien met gedachten en woorden. Ik zoek geen algemene leesbaarheid. Ik zoek geen populariteit. Thema's dringen zich aan mij op, uit interesse of aangereikt, toevallig of gezocht. De manier waarop ik schrijf heeft vooral te maken met mijn eigen behoefte om mij te uiten of om te onderzoeken.
Op de middelbare school, dat is lang geleden, wilde ik ook mijzelf zijn en dit hield in dat ik primair betrokkenheid voelde bij de leerstof.
En ook bij anderen, vooral bij voldoende betrokkenheid.
Verpakking is om eraf te halen. Het gaat om inhoud.
alhoewel, knoeien met woorden is ook een soort verpakking...

Thursday, May 1, 2008

zoekmachineoptimalisatie voor bloggers

Eindelijk een referentieblog over zoekmachineoptimalisatie voor je blog in het Nederlands. Met het overzicht van onderwerpen op de eerste pagina zal ik hopelijk leren hoe ik nog beter vindbaar word op het web al heb ik al eerder geschreven dat mijn doel is optimaal min één, want dan krijg ik vast geen last van Spamberichten of andere onvoorziene zaken.
Wat een woord trouwens, zoekmachineoptimalisatie. Eens uitproberen bij galgje met mijn kind.

Wednesday, April 30, 2008

Prinselijk onderwijs

Als ik de koningin zou zijn en alle middelen tot mijn beschikking zou hebben om onderwijs in te richten, wat zou ik dan veranderen aan de school van mijn kinderen?

UH…

Zou ik gaan voor een school die zich helemaal plooit om de natuurlijke ontwikkeling van mijn kind of zou ik een school kiezen met een zwaar programma dat afgewerkt wordt zodat mijn kind niets aan basiskennis en vaardigheden mist om mee te draaien in de maatschappij?

Hmm.Lastige keuze…

Tuesday, April 22, 2008

Tegenwicht aan eenvoud

"Sinds de opkomst van de elektronische media, zoals televisie en internet, is het klassieke begrip kind aan het verdwijnen. Kinderen werden in de Middeleeuwen als kleine volwassenen beschouwd, en die tijd keert terug. " zegt professor Willem Koops in Trouw.

18 april pleit hij tijdens zijn oratie als universiteitshoogleraar te Utrecht voor een nieuwe, realistische omgang met de kinderen van deze moderne wereld. Hij constateert dat opvoeden verandert. Ouders van nu kunnen beschikken over Wetenschappelijke kennis over gedrag en hoe je het beste gedrag beinvloedt om anders op te voeden. Maar eerst raadt Koops aan uit te gaan van wat je wilt bereiken. Hij nodigt Wetenschappers aan mee te denken hierover. Welke samenleving willen we voor de kinderen en hoe werken we naar ons doel. "Leer kinderen heel jong vergaderen, ter voorbereiding op het democratisch burgerschap. Vergaderen is een proces, waarin je leert op je beurt te wachten, te luisteren naar andermans argumenten. Je kunt zelfs leren dat vrijheid van meningsuiting nagenoeg onbegrensd is, maar wel in goed evenwicht met wederzijds respect moet blijven."

Dit is een vraag waar ik zelf ook al een tijdje mee rondloop als ouder en betrokkene bij de maatschappij.

Het stapsgewijs aanbieden van informatie strookt onvoldoende met de grote hoeveelheid kennis die kinderen al op een andere manier hebben opgedaan. Koops stelt voor het onderwijs opnieuw op te richten, hier kan ik mij goed in vinden.

Ik zie mijn kinderen heel graag colleges krijgen van academici die ze kritisch bronnen leren controleren en zorgvuldig bronnen te citeren. Ik zie het zitten dat ze wiskunde leren van een wiskundige, en taal van een taalexpert. Dat de stof op een hoog niveau wordt beheerst door de schoolmeester is voor mij een droom. Weg met de eindeloze herhalingen in vereenvoudigde taal, en vooral weg met de invulboeken. Veel maakwerk.

Ik zie ook al sommige kinderen anatomie leren op de basisschool. Of andere ingewikkelde topografieën waar je de tijd voor moet kunnen nemen om het echt goed te beheersen. Eindelijk voluit kunnen ontwikkelen… Je jeugd goed besteden aan het beheersen van domeinkennis en ermee mogen knoeien.

Koops was een van de initiatiefnemers van de nieuwe academische opleiding tot basisschoolleraar die volgend jaar in Utrecht start.

Ik ben benieuwd.

Wednesday, April 16, 2008

het gevoel van de docent

Plasterk en de onderwijsbond zijn het met elkaar eens geworden: het gaat meer lonen om in het onderwijs te werken en er komt meer autonomie voor de onderwijsgevende. Dat dit nog niet tot lof heeft geleid op de site van BON verbaast mij. Misschien dat goed nieuws zo onverwacht is dat het eerst moet wennen?
Misschien moet ik als ouder het voortouw nemen en mijn tevredenheid uitspreken.
Gefeliciteerd met het akkoord, moge het leiden tot onmiddelijke verbetering van het onderwijs, te beginnen met een gevoel van waardering.

Aan Gerard Brouwers

Vandaag las ik filosofische essays van Poincaré (een wiskundig filosoof die onder andere het standpunt verdedigt dat je wiskunde beoefent niet voor onmiddellijk nut: je zoekt iets uit vanuit belangstelling en later blijkt het pas ergens nuttig voor te zijn) en uw stuk over de zorgelijke ontwikkelingen van het gebruik van testen in de zorg. De overeenkomsten tussen de essays van Poincaré en uw betoog zijn treffend, beide meesterlijk gedacht en verwoord en tijdloos. Ik wil u ervoor bedanken. Ik ben een bezorgde moeder en medeoprichtster van ZON, voor zinvol onderwijs in Nederland. (Dat Nederland hoefde er van ons niet bij maar zon is zoals onderwijs zou kunnen zijn.) Ik ben gekant tegen standaardisering in het onderwijs. Ik zal graag onderwijsliefhebbend Nederland op uw betoog wijzen. Al een tijdje mijmerde ik over tests en toetsen, mijn onvrede erover. In het onderwijs worden tests wel eens ingezet niet ten behoeve van het kind, maar om het onderwijs niet te hoeven aanpassen aan het kind. Hierin past mijn ervaring dat de intern begeleider op school nu alleen maar meet welke fouten een kind maakt en niet meer werkt met het kind om de fouten te verbeteren. Ik las Feuerstein en Tzuriel over dynamisch testen (rekening houdend met trauma of bijvoorbeeld zoiets simpels als een handicap) en over mediatie. Ik wil graag uw artikel 'Instrumentele diagnostiek en het kind als machientje: een kritiek' aanraden omdat je na het lezen van uw artikel beter begrijpt waar je mis kunt gaan met kinderen en tests.

De dag hierna ging ik op mijn buik een spel doen met de kinderen in de kleuterklas van mijn zoon. Allemaal verschillende kinderen.

Sunday, April 13, 2008

Jobklas, blended learning

Als anders leren niet op school kan, dan biedt jobklas wellicht een alternatief voor uitvallers. Wat ik zo op het eerste gezicht zie is een sfeer waarin de jongere als een jong volwassene wordt benaderd. De werkwijze is bovendien veel meer zoals in de huidige werksituatie met gebruik van moderne middelen.

Monday, March 31, 2008

Voki try out


Get a Voki now!


Welkom op mijn blog
Alweer een andere manier om zelfbeeld vorm te geven.

Zinvolle zondag (2)

Zoals eerder beloofd hier de bespreking van een aantal scholen die wel zinvol onderwijs bieden.
Ik begin met de kleuterschool. Het onderwijs dat mijn jongste nu geniet wordt gekenmerkt door de nadruk op het verbinden van de activiteiten in zo volledig mogelijke leerprocessen. Zowel het van te voren bedenken wat je gaat doen, het verwoorden, het opzoeken in een boek of op internet (doet juf waar het kind het zelf niet kan), het bedenken wat je erbij kunt doen en wat niet, het beschrijven (letterlijk soms) van wat je hebt gedaan of erover praten, zingen, liedjes schrijven en nog veel en veel meer zijn geen losse activiteiten meer, maar worden in samenhang voortdurend verder ontwikkeld. Dit vraagt van een onderwijsgevende kennis, meesterschap, een goed gevulde zak met activiteiten en bijbehorende spullen die ze ook nog eens goed moet kennen en het inschattingsvermogen waar een kind zit wat betreft ontwikkeling, openheid en flexibiliteit.
Deze onderwijsgevende werkt niet met een overvloed aan middelen. Ze regelt veel zelf en neemt ook mee van thuis. Ze schakelt de ouders in om een thema rond te krijgen.
Ze is in staat om van ieder kind meerdere aspecten van de ontwikkeling te observeren, in te schatten en erop in te springen met activiteiten. Ze ontwikkelt niet de aspecten los van elkaar, maar als een geheel. Tijdens het leggen van een kralenpatroon wordt ook het praten over de taak, het vooruitdenken, het tijdsbesef, de werkhouding en de verantwoordelijkheid verder ontwikkeld. Daarnaast kan er ook nog worden verteld over het onderwerp waar het patroon over gaat en de betekenis die het heeft. Zo be-rijk je een kind.

Je begrijpt dat niet iedere onderwijsgevende dit in huis heeft en dit is echt een gemis.

Sunday, March 30, 2008

onderwijs conservatieMister Winkle op zoek naar dat wat niet veranderd is.

Sunday, March 23, 2008

logicatwist met Stevin (1)

Op de site van Beter Onderwijs Nederland worden drogredenen ontkracht door S. Stevin. Tenminste dat beweert hij. Ik ga komende weken proberen te weerleggen dat de beweringen door S. Stevin zijn ontkracht.
Grappig genoeg is het onmogelijk dit op de site van BON zelf te doen onder de bewering waar het om gaat, dus dan maar hier.
De eerste vermeende drogreden:De maatschappij verandert, dus ... het onderwijs moet meeveranderen
De redenering van Stevin (BON):
Het eerste gedeelte van die zin is ontegenzeggelijk waar.
De gevolgtrekking die er achter wordt gezet is echter volkomen willekeurig en ontleent zijn pseudo-logica aan het herhalen van het woordje 'veranderen'. Wat de gebruiker van dit argument bedoelt is bovendien méér: 'De maatschappij verandert, dus het onderwijs moet meeveranderen, en wel in de door mij gewenste richting'. Als je het echter zó zegt wordt de volstrekte willekeur van de conclusie echter pijnlijk duidelijk, dus zegt men dat maar niet.
Probeer eens:
'De maatschappij verruwt, dus ......het onderwijs moet meeverruwen', of
'De maatschappij verandert, dus......het menselijk lichaam moet meeveranderen' en u begrijpt wat een absurde gevolgtrekkingen u allemaal achter 'De maatschappij verandert, dus...' kunt zetten.

Nu ik
De stelling heeft een vorm P leidt tot Q, waarbij P een bewering is en Q een bewering is. P leidt tot Q wordt in de formele logica niet gezien als een argument maar als een stelling. Dus kan geen drogreden zijn.
Stevin stelt dat ergens in de redenering wordt geïmpliceerd dat
‘Het onderwijs moet meeveranderen, en wel in de door mij gewenste richting’
Dit is grappig, er wordt een nieuw element toegevoegd dat er nog niet was in de eerdere stelling…
Dit is niet juist. Immers Q is niet gelijk aan Q + M, tenzij de inhoud van M leeg is en niets aan Q verandert.
Dat wat je kunt doen met een stelling is de stelling onderzoeken op houdbaarheid, bijvoorbeeld door argumenten aan te dragen die in de empirie kloppen met de theorie ofwel ermee in tegenstrijd zijn.
Een argument zou kunnen zijn of ik een voorbeeld kan vinden van een maatschappelijke verandering waarbij het onderwijs zou mee moeten veranderen. Ik kan er zo een vinden in het bedrijf van mijn man. Het onderwijs en het werk sluiten niet op elkaar aan. Er is dus een verband tussen maatschappij en onderwijs. Ik kan mij nog een krantenartikel herinneren waar onderwijs en vervolgopleiding niet op elkaar aansluiten.
In beide gevallen lijkt de stelling P [de maatschappij verandert] leidt tot Q [onderwijs moet veranderen] zinvol.
De tweede weerlegging is ook makkelijk te ontkrachten.
P leidt tot Q is een stelling. En houdt dus geen verband met P leidt tot Z of X of R. Willekeurig welke tweede deel ik substitueer in het tweede deel van de propositie, verandert niets aan de eerste stelling. Er is onafhankelijkheid tussen beide. Als P leidt tot Z onzinnig lijkt, zegt dit niets over de stelling P leidt tot Q.
Een voorbeeld:
Slechter onderwijs leidt tot grotere onvrede.
Slechter onderwijs leidt tot grotere aardbeien.
Slechter onderwijs leidt tot hogere cijfers.
Ik kan niet zeggen dat de laatste twee beweringen bewijzen dat de eerste onjuist is.

Monday, March 17, 2008

Zinvol Onderwijs te beginnen in Nederland

Met vijf kinderen houdt het onderwijs mij bezig. Zowel met het helpen schoonmaken van een van de schoolgebouwen, als met het zorgen voor gympakjes, als het bespreken van rapporten. Onderwijs gaat zelfs nog verder dan dat. Het maakt je kind de ene dag blij en soms wel maanden achtereen heeft een kind buikpijn. Als al het andere is uitgesloten valt op dat het schoolgerelateerd is. Schoolziek dus.
En nu is mijn kind op een andere school waar onderwijs anders wordt aangepakt en hij is schoolgenezen verklaard door mij: hij gaat weer met plezier naar school, zonder buikpijn. Het is dus mogelijk. Bovendien gaat dit gepaard met een veel betere werkhouding.
* er is inmiddels heel veel aan de vorige school van mijn zoon veranderd, zowel door de school zelf als allerlei begeleiding en inspectie. Bijna het hele team is veranderd en het gebouw is vernieuwd. Er zijn allerlei kwesties opgelost. Er is gewerkt aan de methodes en aan pestbeleid. Het is te merken en het zal nu beter gaan op de eerste school, met meer tevredenheid binnen het team en bij de kinderen en ouders.

Sunday, March 9, 2008

de weg naar woorden

Is woorden zoeken over onderwijs een voorbeeld van diepere verwerking van leerstof?


T I E T I V I T A E R C L X G C A H

G N I W U E I N R E V Y F N N V T V

N O J I N D A R Z S D B I G E F K O

P F L J F C G M E O J L N R X R I C

U D N Z I T N C N I E E A E U N S O

Z R U G N B O D X K Z N L O I H W S

Z H O F J R E J K E T R Q T N U Z E

E L S A P R I I L W I C I Q E E S U

L T T R W S W X O V X A A I L C D K

F P E I W T S O D I T T N F H R K O

W E J Z N P R E Z I B D B R A J S N

L S V O V D N B E U M E I H N J I E

P G C I E K X F E T E J L E N E K N

V F V L E V R Q S L V M R Y P Y H E

R L I N O I S M D E Q E P A T T H K

X J A O J L S K N P L G K F T P G E

K V L K I M C N A J U M J Z E W X R

D N K E Q X S H X T E C H N I E K N

creativiteit ontwikkeling
denken puzzel
initiatiefrijk rekenen
leerproces schrijven
leren techniek
lezen verantwoordelijk
logica vernieuwing
nieuw zelfbeeld
onderwijs

Saturday, March 8, 2008

Zinvolle zondag (1)

Zinvol onderwijs bestaat al, je hoeft het alleen nog te vinden.

Als het mis dreigt te gaan op de middelbare school, is er iets aan te doen. Er zijn scholen waar zinvol onderwijs wordt gegeven, waar kinderen genieten van onderwijsvernieuwing terwijl ze ook daadwerkelijk iets leren - zelfs meer dan iets. Echt, die scholen bestaan want ik ken er een aantal. Komende zondagen zal ik deze scholen bespreken.
Vandaag wil ik het e-boekje van Leren Leren nu onder de aandacht brengen. Deze denktank heeft een handig lijstje van 30 punten opgesteld. Ik heb hem even op pdf gelezen. De tips heb ik moeizaam geleerd en vaak te laat toegepast. Ik kan ze aanraden, sterker nog, ik heb er een paar op diverse forums voor ouders weleens aan andere ouders aangeraden.
Op de school waar mijn oudste zoon nu zit hoef ik er niet aan te trekken. Daar wordt de intrinsieke verantwoordelijkheid en initiatiefzin aangeboord en er wordt dagelijks op het leren gereflecteerd.

Zinvol onderwijs bestaat al, je hoeft allen nog maar de weg te vinden.

Saturday, February 23, 2008

zin in televisie

Learn French from the British. Als je een taal wilt leren is het misschien zinvol om het testje op de site van de BBC te doen. Je komt erachter wat je tegenstaat of wat jouw sterke punt is bij het aanleren van een nieuwe taal. Beginnen met eenvoudige zinnen in de eerste drie maanden is iets wat de BBC aanraadt bij beginners, zodat je al iets kunt communiceren. Als je al een ondergrond hebt moet dit in een maand te doen zijn.
And now for something completely different...
is een zin die ik heb geleerd van televisie kijken.

Friday, February 22, 2008

organisatie

Mijn huis raakt vaak vol doordat ik moeite heb om weg te gooien. Rust in de omgeving geeft rust in het hoofd is misschien een oorzaak. Misschien houd ik niet van rust in mijn hoofd. Op zoek dan maar voor een intellectuele manier om het aan te pakken, want ik heb het idee dat het daar begint en niet met het doen.
Op zoek op internet kom ik eerst de organizers websites tegen. In het Engels klinkt het wat spannender dan gewoon in het Nederlands.
Ik kom een paar tips tegen die ik ook op Engelstalige sites was tegengekomen. Deze staan alvast georganiseerd.

Sunday, February 17, 2008

blogmonoloog

Lijkt een blog niet een beetje op een monoloog? Oordeel zelf aan de hand van de werkwijze die Willy Hilverda geeft voor het schrijven van een monoloog. Het beschouwelijke komt wel geregeld aan bod in mijn blog. Verhalend en concreet zou het dan wat meer mogen zijn voor een goed monoloog. Hoe een conflict op scherp te stellen zou ik waarschijnlijk in een cursus kunnen leren, want hoewel ik erg goed ben in ruzie maken, is schrijven een ander verhaal.

Saturday, February 16, 2008

boek lezen

Afgelopen tijd lees ik een boek waarin ik mij geregeld verlies in de zin van dat het bijna lijkt alsof ik dit boek al gelezen heb. Alsof ik het verhaal al ken.
Het is bijna alsof de personages mijn levenspad hebben gekruisd eens in het verleden, ook al kan ik mij het niet herinneren, misschien terloops, zijdelings. Soms denk ik dat het gaat over een tweelingbroer die ik goed ken maar waarvan ik gescheiden ben geweest.

Tuesday, January 29, 2008

geen zin

Geen zin
komt op papier
verlies van zinnen
bezinning
introspectie

Sunday, January 27, 2008

mooviemaker

De stukken met delen van filmscènes worden door de kinderen en ouders met plezier op het kleine whiteboard geschikt. Gedichten met bizarre zinnen ontstaan. Wat moet het moeilijk zijn hiermee een script te schrijven, wel is het een goede taaloefening voor Engels.

Monday, January 21, 2008

wegwijs voor blogschrijvers

Wegwijs voor blogschrijvers, eventjes dan, ik sta op het punt naar mijn artikel over blogschrijven te kunnen verwijzen. Nog even geduld en de weg die ik u nu ga wijzen is geopend. Ondertussen wijs ik u naar een blog van een schrijfster die ook redactiebekwaam is.
Zelfs voor blogschrijvers die al een en ander weten, denk ik dat mijn artikel de moeite waard is van het lezen.

Saturday, January 19, 2008

na ziekte komt herstel

Sinds een paar weken ben ik minder in staat om deze blog bij te houden. Ik werd in korte tijd erg verward. Ik ben ouder van een druk gezin en het laatste jaar heb ik nogal wat meegemaakt. Dat moest op gegeven moment leiden tot een pas op de plaats. De rol van ziekte is wellicht herstel en rust, het opnieuw schudden van de kaarten en het herzien van activiteiten. Ik miste mijn blog, maar voelde mij niet in staat om er op te schrijven. Heel langzaam merk ik dat mijn gedachten weer doen wat ik van ze gewend ben en dat mijn concentratie weer terugkomt.
Ondertussen wordt het ook weer tijd, want er zijn een aantal dingen op stapel die ik niet zou willen missen. Een boek dat ik sta te popelen te lezen, een manifest dat ik zeer graag zal medeschrijven, een manuscript dat ik alweer ga opsturen, ditmaal zekerder omdat de laatste uitgever het goed genoeg acht om op te sturen naar niet minder dan Lemniscaat.
Ik dacht in eerste instantie aan Lemniscaat, maar schroomde omdat ik als pas begonnen auteur opzie naar zo'n grote uitgeversnaam. Daarom dacht ik aan een andere uitgever, in Belgie, ver weg, zodat als ik zou afgaan, het mij minder hard zou vallen.
Ik merk dat ik mij stukken beter voel, het schrijven valt mij alweer minder zwaar.
Ook wat betreft mijn kinderen en gezin wordt het een spannend jaar. Ik ben benieuwd naar wat er ontspruit.

Wednesday, January 16, 2008

onmogelijke desoriëntatie

De wegwijs stond langs de kant van de weg, enigzins verward. Hij had zijn kaart kwijtgespeeld, door een speling van het lot. Met een omgekeerde kompas en een gedesoriënteerde navigator, wat volgens de spelregels niet mogelijk was, kon hij zijn positie niet meer bepalen. De enige oriëntatie die hem overbleef was het op- en neergaan van de zon, de richting van de wind en zijn oeroude instinct. Dat laatste gaf de doorslag. Een instinct, als het in het DNA ligt opgeslagen, zit doorheen ieder kleinste onderdeel van het lichaam opgeslagen. Desoriëntatie, is dat echt wel mogelijk?